פוליטיקה עכשיו: סוגיות ודילמות במחקר פוליטי של אירועי השעה

אחד האתגרים המשמעותיים במחקר הפוליטי על גווניו השונים נוגע ליכולתו להתמודד עם סוגיות עכשוויות ולתרום תובנות תחת מציאות משתנה. קשיים מתודולוגיים, לצד הצורך האפיסטמולוגי בהתכתבות עם מחקרים קודמים, מביאים לכך שרוב ענייני השעה אינם עולים על שולחנם של העוסקים במחקר הפוליטי. למעשה, גם אם ישנה חוקרת המנסה להתמודד עם אתגר זה, גיבוש ממצאיה ומסקנותיה לרוב ייקח זמן רב, ובכך היא עשויה להחמיץ את ההזדמנות לתרום מהבנתה המחקרית לשיח הציבורי בנושא ולסייע בהתמודדות עם התופעה הנחקרת.

לאור זאת, הקבוצה שמה לה למטרה לגשר על הפער הקיים בין המחקר האקדמי לבין סוגיות פוליטיות עכשוויות, כגון משבר הפליטים באירופה, תמורות בפוליטיקה המפלגתית ובפוליטיקה של זהויות בישראל, עליית כוחן של הרשתות החברתיות ככלי דיפלומטי וכפלטפורמה לשיח פוליטי אזרחי, תפקידה הפוליטי המתעצם של תרבות פופולארית. בתוך כך, הקבוצה תדון בשאלת תפקידה של החוקרת בהתמודדות החברה – בדגש על זו הישראלית – עם בעיות אקטואליות, וכן תיגע בשאלת השתלבות תפקיד זה עם מחויבויותיו המקצועיות בתוך כותלי האוניברסיטה. במסגרת זאת, נשאף להרחיב את גבולות השיח האקדמי הפוליטי מעבר לדיסציפלינות של מדע המדינה ויחסים בינלאומיים, על מנת להבין טוב יותר כיצד תחומי מחקר אחרים יכולים לסייע ולהפרות את המחקר הפוליטי, לשדרגו ולהופכו למעודכן ולרלבנטי יותר.

ראשי הקבוצה:
אביעד לוי, יחסים בינלאומיים

aviad.haifa@gmail.com

סער אלון-ברקת, מדע המדינה
saar.barkat@mail.huji.ac.il