חקר הפילנתרופיה והחברה האזרחית

בעשורים האחרונים חלה צמיחה משמעותית במספר הארגונים הוולונטריים הפועלים בישראל ובמקביל עלייה בנתינה של ישראלים התורמים מכספם ומזמנם באמצעות מנגנונים פרטיים ומוסדיים.

נוכחותם הגוברת של הפילנתרופים הישראלים וארגוני החברה האזרחית בזירה הציבורית הובילה בעשור האחרון להתפתחות המחקר הנוגע לעשייתם וליחסי הגומלין בינהם, בינם לבין מוסדות הממשלה, עם החברה הישראלית ובמבט השוואתי ביחס למדינות אחרות. קבוצת הלימוד לחקר הפילנתרופיה והחברה האזרחית נועדה לאפשר מסגרת קבועה למפגש ולשיח בין תלמידי מחקר העוסקים בתחומים אלה.

היות המחקר בשלביו הראשונים יוביל את חברי הקבוצה לעסוק בניסיון להגדיר את גבולות התחום, המרחב האינטרדיסציפלינרי בו הם פועלים והחיבור של העשייה המחקרית בישראל למחקר בעולם.

הקבוצה תאפשר לתלמידים אלה להפנים את קווי הדמיון במחקריהם, להיחשף למגוון תיאוריות, שיטות מחקר, כלי מחקר ותהליכי עיבוד נתונים, ובכך לאפשר הפריה הדדית בתהליכי המחקר והכתיבה שלהם.

החברותא תתמקד בסוגיות בחקר הפילנתרופיה והחברה האזרחית ובינהן אתגרים ודילמות במחקר איכותני ומחקר כמותני בתחום זה, תיאוריות, מודלים ומסגרות קונספטואליות, חקר הפילנתרופיה והחברה האזרחית מגמות –בפרספקטיבה בינלאומית, מצב המחקר וחידושים בישראל ובעולם ועוד.

הקבוצה תיפגש אחת לחודש: חציו הראשון של המפגש יעסוק בסוגיות עקרוניות בחקר התחום על בסיס מאמר תיאורטי, מאמר מתודולוגי, שיטות לאיסוף נתונים ועוד כאשר אחד מחברי הקבוצה יוביל את הדיון. חציו השני של המפגש יתמקד במחקר של אחד מחברי הקבוצה בהתאם לשלב בו הוא\היא נמצאים (הצעת המחקר, איסוף נתונים ועיבודם, כתיבת הפרקים) שילווה בדיון ומשוב מצד שאר החברים.

לעמוד הויקי של הקבוצה