תוכנית המפגשים

תוכנית המפגשים

מפגש ראשון - 17/11/2016

המפגש יוקדש להכרות בין המשתתפים והמתעניינים בקבוצה, ולמבוא תאורטי על עקרונות בייסיאניים של הסקה ועדכון אמונות ותפיסות. נציג מבוא לאופן בו סטטיסטיקה ומודלים בייסיאניים כבר משתמשים במודלים שונים בתחומים שונים במדעי החברה. בין השאר נציג בקצרה מודלים המתארים תהליכים מוחיים; מודלים המתאים תפיסה ואינטגרציה של מידע ממקורות שונים; תאוריות המתארות את האופן שבו אנשים יוצרים אמונות לגבי העולם, את הרמה שבה הם בטוחים או ספקניים לגבי אמונות אלו, והאופן שבו אמונות אלו יכולות להשתנות; ולבסוף - ניתוחים סטטיסטיים של נתונים אמפיירים. 

 

מפגש שני - 01/12/2016

מפגש זה יוקדש לטובת מבוא פרקטי לשימוש בתוכנת R וJAGS לטובת בניית מודלים בייסיאניים. המשתתפים מתבקשים להגיע עם מחשב נייד עליו מותקנות התוכנות R, R-studio, JAGS (הוראות התקנה ישלחו בנפרד). נשתמש בתוכנות אלו לבנייה משותפת של מספר מודלים בייסיאניים בסיסיים. במהלך המפגש נציג את אופן השימוש בתוכנות בצורה איטית ומסודרת שתאפשר לכולם לעקוב. 

 

מפגש שלישי - 22/12/2016

המפגש יוקדש לטובת הצגת עקרונות מתקדמים יותר בסטטיסטיקה בייסיאנית (מודלים היררכיים, Shrinkage ועוד) ואופן יישומם בפועל בJAGS. בנוסף, נציג דוגמא מלאה לשימוש במודל בייסיאני לטובת ניתוח נתונים אמפיריים. יושם דגש על יתרונות הסטטיסטיקה הבייסיאנים לעומת שיטות אחרות (דחיית השערת האפס (NHST), רווחי סמך), עם דגש על האופנים בהם סטטיסטיקה בייסיאנית מאפשר אינטגרציה קוהרנטית יותר של מידע ממחקרים שונים, וגישה נוחה לרפליקציות.

 

מפגש רביעי - 05/01/2016

במפגש זה נעסוק ביתר פירוט בהתאמה של העקרונות הבייסיאניים לבניית מודלים חישוביים בתחומים שונים במדעי החברה. נציג מודלים בסיסיים המשמשים לתיאור מערכות דינמיות (לדוג' תנועה אנושית, תפיסה של סביבה דינמית, ועוד) ואת האופנים שבהם ניתן לעשות שימוש במודלים אלו בהקשרים ובתחומים שונים. בנוסף, נציג מודל תאורטי המתאר את האופן שבו מידע חדש או עדויות חדשות יוצרות עדכון עמדות (פוליטיות, או אחרות). 

 

מפגש חמישי - 19/01/2016

המפגש יעסוק בנושא של מודלים בייסיאניים היררכיים, וBayes factors. 

 

מפגש חמישי/שישי והלאה 

בכל אחד מהמפגשים הבאים, לפי לו"ז שיקבע במהלך הפגישות הראשונות, משתתפי הקבוצה יוזמנו להביא לדיון בקבוצה שאלה/נושא/נתונים אמפיריים מהמחקר האישי שלהם, ובמהלך המפגש הקבוצה תדון בנושא ותנסה לעזור לדוקטורנט המציג לגשת לבעיה בצורה מיטבית מהזוית הבייסיאינית. דוקטורנטים שאינם בטוחים לגבי האופנים שבהם מודלים בייסיאניים יכולים לתרום למחקרם, יוזמנו להציג את נושא מחקרם והבעיות הנוכחיות העומדות בפניהם, והקבוצה תדון בהצעות לאופנים שבהם מודלים בייסיאניים יכולים לתרום או להוות כיוון חדשני לחשיבה או ניתוח של שאלות המחקר של הדוקטורנט.

תאריכי המפגשים (טנטטיבי)

02/03/2016

30/03/2016

27/04/2016

25/05/2016

22/06/2016