רקע

פוליטיקה עכשיו: סוגיות ודילמות במחקר פוליטי של אירועי השעה:

אחד האתגרים המשמעותיים במחקר הפוליטי על גווניו השונים נוגע ליכולתו להתמודד עם סוגיות עכשוויות ולתרום תובנות תחת מציאות משתנה. קשיים מתודולוגיים, לצד הצורך האפיסטמולוגי בהתכתבות עם מחקרים קודמים, מביאים לכך שרוב ענייני השעה אינם עולים על שולחנם של העוסקים במחקר הפוליטי. למעשה, גם אם ישנו ישנה חוקרת המנסה להתמודד עם אתגר זה, גיבוש ממצאיהו ומסקנותיהו לרוב ייקח זמן רב, ובכך היוא עשויה להחמיץ את ההזדמנותו לתרום מהבנתהו המחקרית לשיח הציבורי בנושא ולסייע בהתמודדות עם התופעה הנחקרת.

לאור זאת, הקבוצה שמה לה למטרה לגשר על הפער הקיים בין המחקר האקדמי לבין סוגיות פוליטיות עכשוויות, כגון משבר הפליטים באירופה, תמורות בפוליטיקה המפלגתית ובפוליטיקה של זהויות בישראל, עליית כוחן של הרשתות החברתיות ככלי דיפלומטי וכפלטפורמה לשיח פוליטי אזרחי, תפקידה הפוליטי המתעצם של תרבות פופולארית. בתוך כך, הקבוצה תדון בשאלת תפקידהו של החוקרת בהתמודדות החברה – בדגש על זו הישראלית – עם בעיות אקטואליות, וכן תיגע בשאלת השתלבות תפקיד זה עם מחויבויותיו המקצועיות בתוך כותלי האוניברסיטה. במסגרת זאת, נשאף להרחיב את גבולות השיח האקדמי הפוליטי מעבר לדיסציפלינות של מדע המדינה ויחסים בינלאומיים, על מנת להבין טוב יותר כיצד תחומי מחקר אחרים יכולים לסייע ולהפרות את המחקר הפוליטי, לשדרגו ולהופכו למעודכן ולרלבנטי יותר.

 

Politics Now: Issues and Dilemmas in the Political Research of Contemporary Events

One of the significant challenges of the discipline of political science is connected to its ability to deal with contemporary issues, and to contribute important insights under changing circumstances. Methodological difficulties, along with the epistemological necessity to relate to previous studies, result in the distancing of contemporary events from scholars' agendas. In fact, even when scholars are eager to deal with these challenges, formulating insights into academic articles as well as publishing such studies take a relatively long time. Accordingly, these scholars often miss the opportunity to contribute to-, and influence the current relevant public discourse.

Our group aims to bridge the existing gap between the academic research and the present political trends and events. Thus, we will deal, inter alia, with the refugee crisis in Europe, the current wave of violence between Israel and the Palestinians, the meaningful role of social media and popular culture in the political and diplomatic spheres, and the evolving changes in identity politics in Israel. At the same time, the group will question the role of scholars in coping with current societal and political problems. In this context, we hope to expand the borders of the academic political discourse across the disciplines of Political Science and International Relations, in order to better understand how different areas of studies can upgrade, stimulate and renew the political research